close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

 • 23 kwietnia 2019

   

   

  Komunikat nr 3

   

  Decyzją nr 1 z dnia 9 maja 2019 r. Konsul RP w Waszyngtonie powołał w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 132 w Waszyngtonie, z siedzibą w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Waszyngtonie przy 2224 Wyoming Ave NW, Waszyngton D.C 20008, następujące osoby:

   

  1. Pana Waldemara Izdebskiego zamieszkałego w miejscowości Falls Church (uzupełnienie składu komisji)
  2. Pana Krzysztofa Gronostajskiego zamieszkałego w miejscowości Bethesda (uzupełnienie składu komisji)
  3. Panią Elżbietę Hryciuk zamieszkałą w Waszyngtonie (uzupełnienie składu komisji)
  4. Panią Katarzynę Gierzyńską zamieszkałą w miejscowości Derwood (uzupełnienie składu komisji)
  5. Panią Klaudię Gates zamieszkałą w miejscowości Arlington (uzupełnienie składu komisji)
  6. Panią Agnieszkę Wszołę zamieszkałą w miejscowości Rockville (uzupełnienie składu komisji)
  7. Panią Iwonę Gębską zamieszkałą w miejscowości Bethesda (wskazanie konsula)

   

  Decyzją nr 2 z dnia 9 maja 2019 r. Konsul RP w Waszyngtonie powołał w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 133 w Clearwater, z siedzibą w Polskim Centrum im. Jana Pawła II przy 1521 N. Saturn Avenue, Clearwater, FL 33755 następujące osoby:

   

  1. Panią Wiesławę Sut zamieszkałą w miejscowości Largo (uzupełnienie składu komisji)
  2. Pana Marka Nowakowskiego zamieszkałego w miejscowości Seminole (uzupełnienie składu komisji)
  3. Panią Mariolę Nowakowską zamieszkałą w miejscowości Seminole (uzupełnienie składu komisji)
  4. Panią Jolantę Piątek zamieszkałą w miejscowości Oldsmar (uzupełnienie składu komisji)
  5. Panią Teresę Wojtaś zamieszkałą w miejscowości St. Petersburg (uzupełnienie składu komisji)
  6. Panią Elżbietę Leśniak zamieszkałą w miejscowości Clearwater (uzupełnienie składu komisji)
  7. Panią Krystynę Markut zamieszkałą w miejscowości Clearwater(uzupełnienie składu komisji)
  8. Panią Marzenę Gronostajską zamieszkałą w miejscowości Bethesda (uzupełnienie składu komisji)
  9. Panią Agnieszkę Wiśniewską zamieszkałą w miejscowości Garrett Park (wskazanie konsula)

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

   

   

  Komunikat nr 2

   

   
  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę, 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00. 

   

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772 na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie zostały utworzone 2 (dwa) obwody głosowania (Obwieszczenie nr 1):

   

  1. Obwód głosowania nr 132, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Avenue NW, Washington D.C. 20008
  2. Obwód głosowania nr 133, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Polskie Centrum im. Jana Pawła II, 1521 N. Saturn Avenue, Clearwater, FL 33755

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą:

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

   

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl (dostępny od 30 kwietnia 2019 r.)

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

   

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  Bądź bezpośrednio do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie:

   

  1. telefonicznie, nr tel.: +1-202-499-1930
  2. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: 2224 Wyoming Avenue NW, Washington D.C. 20008
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +1-202-328-2152

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

   

  1. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
  2. isemnie, na adres: 2224 Wyoming Avenue NW, Washington D.C. 20008
  3. faksem, nr faksu: +1-202-328-2152

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

   

   

  Komunikat nr 1

   

  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. W związku z tym głosowanie w USA odbędzie się 25 maja 2019 r. między godz. 7.00 a 21.00.

   

  Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2019 r.

   

  Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego urzędu jak również  przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych Ambasady RP w Waszyngtonie oraz telefonicznie +1 (202) 4991930.

   

   

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: