close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 • 28 marca 2017

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Waszyngtonie odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. MSZ poz. 17 i 39)  wydanym w związku z następującymi przepisami:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016  r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Waszyngtonie mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Waszyngtonie lub jej pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Waszyngtonie mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Waszyngtonie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Waszyngtonie nie rozpatruje skarg na organy amerykańskie.

   

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

   

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   

  Wyznaczony przez Ambasadora RP w Waszyngtonie Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy, gdy są to dni robocze,  w godz. 15:00-16:00, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (202) 4991930.

   

  Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie został upoważniony przez kierownika placówki do załatwiania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Wydziału Konsularnego oraz działań jego pracowników.

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. Pisemnie:

  Wydział Konsularny

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie
  2224 Wyoming Ave
  Washington, DC 20008

   

  2. Faksem na numer (202) 3282152

   

  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  4. Ustnie do protokołu
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie Wydziału Konsularnego w środy, gdy są to dni robocze, w godz. 15:00-16:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną tel. (202) 4991930.

   

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

   

  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

   

  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: