close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI W AMBASADZIE

 • 25 maja 2018

  Zachęcamy do składania wniosków o odbycie praktyki lub wolontariatu w Ambasadzie RP w Waszyngtonie

  Praktyki i wolontariat

   

  Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy myślą o pracy w dyplomacji i tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w centrali MSZ lub w placówce zagranicznej RP.

   

  Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.

   

  Aplikacje osób, które nie zostaną zakwalifikowane na praktyki/wolontariat/staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie  będą przechowane przez okres 3 miesięcy po upływie zadeklarowanego terminu planowanej praktyki, później zostaną komisyjnie zniszczone.

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:

   

  a. Praktyki studenckie:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
  • studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb MSZ.

   

  b. Praktyki absolwenckie:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
  • od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
  • w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia.

   

  c. Praktyki zawodowe:

  • posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
  •  być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa

   

  1. Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem, a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

   

  Osoby ubiegające się o wolontariat powinny posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE. 

   

  Zasady zgłoszenia na praktyki i wolontariat

   

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką lub wolontariatem zgodnie z poniższym schematem:

   

  Formularz należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres wybranej placówki zagranicznej. Adresy wszystkich placówek zagranicznych RP znajdują się na głównej stronie MSZ w zakładce polskie przedstawicielstwa na świecie. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.

   

   Zgłoszenie powinno zawierać:

  1)      formularz aplikacyjny

  2)      oświadczenie o niekaralności

  3)      oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu

  4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  5)      CV

   

  Szczegółowe informacje na temat praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP można uzyskać wysyłając zapytanie na adres praktyki@msz.gov.pl lub pod numerem tel. 22 523 93 95.


   

  Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

   

  Formularze aplikacyjne znajdą Państwo tutaj

   

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (202) 499-1761 lub Waszyngton.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: