close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WJAZD DO USA, ODMOWA WJAZDU INFORMACJE

 • Przed wyjazdem do USA osoby nieposiadające wizy amerykańskiej muszą przejść procedurę zmierzającą do jej uzyskania. Czeka je wypełnienie elektronicznego wniosku i wizyta w jednym z konsulatów amerykańskich w Polsce. Podczas rozmowy z konsulem należy przekazać mu aktualne i zgodne z prawdą informacje dotyczące zarówno celu planowanego wyjazdu, jak i historii poprzednich pobytów w USA. Dane wpisane we wniosku wizowym, informacje udzielone konsulowi oraz inne szczegóły dotyczące procesu ubiegania się o wizę będą dostępne także dla oficerów straży granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną już po wylądowaniu w Stanach Zjednoczonych. Osoby, które posiadają już ważną wizę muszą upewnić się, że jest ona odpowiednia do celu planowanego pobytu.

  Nielegalne jest podejmowanie pracy w USA przez posiadaczy wiz turystycznych. Znane są również przypadki osób, które przyjeżdżają do USA na komercyjne występy artystyczne na podstawie wiz turystycznych, a nie kategorii wiz specjalnie do tego celu przeznaczonych. To często kończy się odmową wjazdu, jest także bardzo uciążliwe i kosztowne, zarówno dla samych artystów, jak i organizatorów wydarzeń.

  Trzeba pamiętać, że zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie lub deklarowanie innego niż rzeczywisty celu podróży, uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do każdorazowej odmowy wydania wizy w przyszłości. Wszystkie informacje na temat rodzajów wiz imigracyjnych i nieemigracyjnych oraz procedury ubiegania się o wizę są dostępne na stronach internetowych ambasady i konsulatu amerykańskiego w Polsce.

   

  Otrzymanie wizy amerykańskiej nie gwarantuje wjazdu do USA

  Tak jak w większości krajów, ostateczną decyzję dotyczącą wjazdu na teren państwa podejmuje dopiero oficer straży granicznej, a nie konsul czy urzędnik wydający wizę. Konsul wydaje wizę w oparciu o dane wpisane przez wnioskującego we wniosku wizowym oraz informacje przekazane w trakcie rozmowy. Wszelkie wcześniejsze naruszenia prawa imigracyjnego czy niezgodność deklarowanego celu podróży z rzeczywistym mogą skutkować odmową wjazdu. Wprowadzanie konsula amerykańskiego w błąd czy zatajanie przed nim pewnych informacji może narazić na niepotrzebne koszty, stres związany z odesłaniem do kraju czy nawet kilkuletni zakaz wjazdu do USA. Pamiętajmy więc, że przekroczymy granicę amerykańską dopiero wtedy, gdy pozytywnie przejdziemy kontrolę graniczną. Nawet jeśli poprzednim razem udało nam się wjechać do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że  automatycznie zostaniemy wpuszczeni ponownie. 

   

  Kontrola graniczna

  Przed wejściem na teren USA podróżnych czeka kontrola graniczna przeprowadzana przez urzędników imigracyjnych Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (U.S. Department of Homeland Security). W czasie kontroli sprawdzany jest m. in. paszport i wiza, pobierane są także odciski palców. Urzędnik przeprowadza krótką rozmowę, podczas której weryfikuje informacje udzielone w trakcie ubiegania się o wizę. Sprawdza także, czy w systemie nie znajduje się adnotacja o przekroczeniu czasu poprzednich pobytów w USA oraz czy z rozmowy nie wynika odmienny niż zadeklarowany cel pobytu. Trzeba pamiętać, że dane służb granicznych nie ograniczają się do kilku ostatnich lat. Sprawdza się całą dostępną historię pobytową danej osoby i dlatego wykrywane są naruszenia przepisów imigracyjnych sięgające wielu lat wstecz, które mogą uniemożliwić wjazd do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w trakcie rutynowej kontroli granicznej urzędnik wykryje jakiekolwiek nieścisłości związane z wjazdem osoby na teren USA, to wtedy taka osoba przechodzi kontrolę szczegółową.

   

  Szczegółowa kontrola graniczna

  Czyli indywidualna rozmowa podróżnego z oficerem imigracyjnym odbywająca się w wyznaczonych do tego biurach służb imigracyjnych ma na celu wyjaśnienie wątpliwości i nieścisłości, które pojawiły się w czasie rutynowej kontroli granicznej. Rozmowa odbywa się wg ustalonego scenariusza i spisuje się z niej protokół, który na zakończenie przedstawiany jest do podpisu osobie przesłuchiwanej. W przypadku braku znajomości języka angielskiego, rozmowa odbywa się z udziałem tłumacza. Zadawane są standardowe pytania mające na celu ustalenie czy podczas poprzednich pobytów osoba nie przekroczyła dozwolonego czasu pobytu lub czy np. posiadacz wizy turystycznej nie pracował w USA zarobkowo. W przypadku pierwszego pobytu weryfikuje się dane związane ze zgłoszonym celem pobytu. Porównuje się także uzyskane informacje z tymi, których przyjezdny udzielił we wniosku wizowym czy w rozmowie z konsulem.  Służby graniczne mogą też weryfikować przekazywane przez podróżnych informacje z innymi instytucjami czy wskazanymi osobami, np. ewentualnym pracodawcą.

   

  Odmowa wjazdu do USA

  Jeżeli w trakcie szczegółowej kontroli zebrane informacje będą wskazywały na to, że doszło do naruszenia przepisów imigracyjnych w przeszłości lub, że deklarowany cel podróży do USA odbiega od rzeczywistego, oficer imigracyjny wyda decyzję o odmowie wjazdu na teren USA.
  W takiej sytuacji podróżni są odsyłani do krajów swojego pochodzenia. Nie ma możliwości odwołania się od takiej decyzji lub skonsultowania się z adwokatem. Osoba, której odmówiono wjazdu powinna uzyskać kopię podpisanego przez siebie protokołu. W zależności od skali naruszenia przepisów imigracyjnych, mogą zostać wydane: decyzja o przyspieszonym wyjeździe z USA (tzw. expedited removal), której konsekwencją jest pięcioletni zakaz wjazdu do USA lub decyzja o umożliwieniu podróżnemu wycofania swojego wniosku o wjazd do USA, która nie łączy się z zakazem wjazdu.

  Dopiero po powrocie do Polski, osoby, które uważają, że bezpodstawnie odmówiono im prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych z powodu niedokładnych lub niewłaściwych informacji na ich temat w amerykańskich bazach danych, mogą zwrócić się z zapytaniem w swojej sprawie do U.S. Department of Homeland Security (www.dhs.gov/trip). Możliwe jest również uzyskanie informacji o powodach, dla których doszło do odmówienia wjazdu na terytorium USA (Customs and Border Protection Customer Service Center, www.help.cbp.gov/app/home).

   

  Konsul polski nie ma wpływu na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.

  Może jedynie przekazać informacje rodzinie, ustalić jakim lotem dana osoba wróci do Polski i czy na lot powrotny oczekuje na lotnisku, czy też została przewieziona do aresztu.

   

  O czym należy pamiętać po wjeździe do USA

  Po wjeździe na teren USA przyjezdni muszą pamiętać o dozwolonym czasie pobytu, który nie może być mylony z okresem ważności wizy. Długość pobytu określa urzędnik imigracyjny w czasie kontroli granicznej na formularzu I-94 rejestrującym wjazd i wyjazd. Pozostanie na terenie Stanów Zjednoczonych nawet jeden dzień dłużej powoduje unieważnienie wizy mimo, że termin ważności podany na wizie nie upłynął. Posiadacz takiej wizy nie będzie ponownie wpuszczony do USA na jej podstawie. Osoby, które poprzednio przedłużyły pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę. Jeżeli podróż do USA związana jest z określonym programem, np. podjęcie pracy jako opiekunka do dziecka (au pair) czy w ramach programu work&travel, możliwe jest pozostanie w USA 30 dni od daty zakończenia programu, wskazanej w dokumentach wizowych. Aby przedłużyć pobyt, należy ubiegać się zmianę statusu w USA lub przedłużenie prawa pobytu. Trzeba więc zawsze kontrolować wyznaczone terminy i upewnić się, że wyjazd z USA nastąpi przed ich upływem.

   

  Podróż z dziećmi

  Okres wakacyjny to wzmożony czas podróży dzieci. Poza posiadaniem odpowiedniej wizy, muszą one mieć pozwolenie na podróż zagraniczną wydane przez rodziców lub opiekunów. Dzieci nie zawsze lecą do USA z rodzicami, a czasem towarzyszy im tylko ktoś z rodziny. Jeżeli dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem, powinien on posiadać pisemną zgodę drugiego rodzica, a w przypadku podróży bez rodziców, opiekun dziecka musi mieć przy sobie zgodę obojga rodziców. Amerykańskie władze eliminują w ten sposób przypadki uprowadzenia dzieci. Wg informacji przedstawionych na stronie internetowej Ambasady USA w Warszawie, zgoda powinna być wyrażona w pisemnym oświadczeniu napisanym w języku angielskim i poświadczonym notarialnie. Powinno się w nim znaleźć następujące stwierdzenie: „Potwierdzam, że moja żona/ mój mąż/ inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is travelling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”). Przygotowanie tego typu oświadczenia nie jest czasochłonne, a pozwoli zaoszczędzić wiele niepotrzebnego stresu na granicy amerykańskiej zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.

   

  Skargi na odmowę wjazdu na terytorium USA

  Osoby, które uważają, iż bezpodstawnie odmówiono im prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych z powodu niedokładnych lub niewłaściwych informacji na ich temat w bazach danych służb imigracyjnych, mają prawo zwrócić się z zapytaniem/skargą w swojej sprawie do U.S. Department of Homeland Security poprzez program Department of Homeland Security Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP). Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.dhs.gov/trip.

   

  Informacje o powodach odmowy wjazdu na terytorium USA

  Osoby, które chciałyby uzyskać informację o powodach, dla których zatrzymano je na granicy USA bądź odmówiono wjazdu na terytorium USA, mają możliwość złożenia zapytania w Customs and Border Protection Customer Service Center na trzy sposoby:

  • telefonicznie: nr tel. 877 227 5511 w godzinach od 8.30 rano do 5.00 po południu czasu Eastern Time;
  • online: na stronie https://help.cbp.gov/app/home;
  • pocztą: na adres Customs and Border Protection Customer Service Center (Rosslyn VA), 1300 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20229.

  Każda osoba, której odmówiono prawa wjazdu powinna otrzymać kopię protokołu przesłuchania z tzw. drugiej inspekcji.

   

  Prośba o kopię z akt swojej sprawy

  W celu uzyskania wyciągu z akt swojej sprawy (w przypadku zatrzymania na granicy USA), należy przedstawić pisemną prośbę na następujący adres:

  U.S. Customs and Border Protection

  1300 Pennsylvania Ave. NW

  Attn: Mint Annex Building, FOIA Division

  Washington, DC 20229

   

  Kontaktując się z służbami imigracyjnymi należy podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, załączyć kopię strony ze zdjęciem z paszportu i dokładnie wyjaśnić swój problem.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/usarrivals_problems.xml

  W każdym przypadku odmowy wjazdu na terytorium USA, obywatelowi obcego państwa przedstawiana jest możliwość telefonicznego skontaktowania się z konsulatem jego państwa.

  Jeżeli istnieje taka potrzeba, oficerowie CBP na lotniskach, na które przylatują samoloty z Polski każdorazowo umożliwiają konsulowi kontakt telefoniczny z osobą zawracaną do Polski.

  UMOŻLIWIENIE WJAZDU NA TERYTORIUM USA NIE LEŻY W GESTII KONSULÓW RP

   

  Podstawowe ograniczenia w zakresie pomocy konsularnej

  Konsul:

  • nie jest adwokatem i nie może reprezentować polskiego obywatela w działaniach prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości w państwie przyjmującym
  • nie opłaca kaucji, kosztów sądowych czy kosztów wynajęcia adwokata
  • nie reguluje zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty
  • nie ingeruje w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych
  • nie ma wpływu na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych
  • nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy w uzyskaniu zakwaterowania
  • nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej i leczenia za granicą
  • nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do kraju
  • nie pokrywa kosztów pogrzebu

   

  Jak znaleźć prawnika

  Polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych dysponują listami adwokatów oferujących swoje usługi w poszczególnych stanach. W razie konieczności skorzystania z porady prawnej konsul udostępnia listy zainteresowanym osobom. Należy zaznaczyć, że konsulaty nie biorą żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez wymienione w wykazach osoby.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: