close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Praca i działalność gospodarcza a legalizacja pobytu w Polsce

   

  Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadza znaczne zmiany w warunkach i zasadach legalizacji

  pobytu cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę lub prowadzących działalność gospodarczą.

  Największa zmiana – to wprowadzenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Wniosek w tej sprawie

  cudzoziemiec składa do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na jego miejsce pobytu.

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest, gdy:

  • cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym

  ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia

  na terytorium Polski,

  • cudzoziemiec posiada regularne i stabilne źródło dochodu, który wystarcza na pokrycie

  kosztów utrzymania osoby wnioskującej i osób pozostających na jej utrzymaniu,

  • cudzoziemiec ma zapewnione miejsce zamieszkania,

  • wynagrodzenie oferowane cudzoziemcowi nie jest niższe od stawek oferowanych za pracę

  porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku innym pracownikom polskim

  w danej branży.

  • powiatowy urząd pracy nie mógł znaleźć wśród osób poszukujących pracy kandydata do

  pracy na danym stanowisku.

  Wysokość miesięcznego dochodu cudzoziemca musi być wyższa niż minimalny dochód przewidziany

  przez ustawę o pomocy społecznej (w przeliczeniu na każdą osobę na utrzymaniu cudzoziemca).

  Co do zasady warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest też, aby pracodawca zamierzający zatrudnić

  cudzoziemca uzyskał od starosty dokument stwierdzający brak odpowiednich kandydatów

  do pracy wśród bezrobotnych i poszukujących pracy (po przeprowadzeniu tzw. testu rynku pracy);

  - oferuje cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników polskich.”

  Taki test rynku pracy nie jest wymagany w przypadku cudzoziemców, którzy nie potrzebują zezwolenia

  na podejmowanie pracy w Polsce, a także osób wykonujących zawody nie wymagające

  prowadzenia takich testów zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  W przypadku niektórych zawodów cudzoziemiec dodatkowo musi przedstawić dokumenty potwierdzające,

  że może podjąć daną pracę (dotyczy to tzw. zawodów regulowanych – których jest

  w Polsce ponad 300, m.in. są to zawody medyczne, związane z prawem, architekturą ale też innymi

  branżami, np. pracą w ochronie).

  Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być złożony, gdy cudzoziemiec:

  • posiada w Polsce dowolny rodzaj ochrony: status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub czasową,

  zgodę na pobyt tolerowany lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych albo azyl;

  • oczekuje na rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy lub azyl;

  • posiada prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ;

  • przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen wydanej z powodów humanitarnych lub ze

  względu na interes państwa;

  • jest zatrzymany w areszcie lub ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców;

  • może dobrowolnie opuścić Polskę w terminie dobrowolnego powrotu określonym w decyzji

  o zobowiązaniu do powrotu;

  • jest zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski w wyniku odmowy przedłużenia wizy

  Schengen, zezwolenia na pobyt czasowy lub stały (albo cofnięcia takiego zezwolenia), odmowy udzielenia ochrony międzynarodowej albo cofnięcia zgody na pobyt z powodów humanitarnych;

  • jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego;

  • wjechał do Polski w ramach ułatwień wjazdowych dla cudzoziemców podróżujących w celu

  wymiany handlowej lub inwestycji;

  • prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

  Odmowa wydania zezwolenia

  Zezwolenie nie jest wydawane, gdy:

  • cudzoziemiec nie spełnia wymogów stawianych dla danego rodzaju zezwolenia,

  • dane cudzoziemca są wpisane do wykazu cudzoziemców niepożądanych lub SIS do celów

  odmowy wjazdu,

  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego,

  • cudzoziemiec złożył fałszywe zeznania lub przedstawił fałszywe dokumenty,

  • cudzoziemiec ma zaległości podatkowe w Polsce,

  • cudzoziemiec nie zwrócił kosztów związanych ze zobowiązaniem go do powrotu,

  • cudzoziemiec podlega obowiązkowi leczenia w związku z polskimi przepisami o chorobach

  zakaźnych, ale nie wyraża zgody na leczenie,

  • cudzoziemiec złożył wniosek w czasie nielegalnego pobytu w Polsce lub przebywa w Polsce

  nielegalnie,

  • pracodawca lub cudzoziemiec w przeszłości został ukarany za przestępstwa związane z nielegalnym

  zatrudnieniem.

  Zezwolenie wydane cudzoziemcowi na pobyt i pracę dotyczy konkretnego pracodawcy i rodzaju

  pracy, opisanego w zezwoleniu. Zgoda dotyczy pracy na wskazanym stanowisku, za określone wynagrodzenie

  i w określonym wymiarze pracy.

  Cudzoziemiec jest zobowiązany do:

  • niezwłocznego wystąpienia do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o zmianę zezwolenia

  w przypadku zmiany warunków pracy (z wyjątkiem zmiany nazwy, adresu lub formy prawnej

  pracodawcy lub podwyższenia wynagrodzenia cudzoziemca). Niedopełnienie tego obowiązku

  może skutkować cofnięciem zezwolenia.

  • powiadamiania Urzędu Wojewódzkiego o utracie pracy w ciągu 15 dni od daty tego zdarzenia.

  • złożenia do Urzędu Wojewódzkiego wniosku o wymianę karty pobytu jeżeli zmieniły się

  dane wpisane w karcie (np. adres).

   

  Niebieska karta UE

   

  (zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji)

  Specjalne zezwolenie na pobyt przeznaczone jest dla wykwalifikowanych pracowników, którzy

  w Polsce podejmują pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Do jego uzyskania potrzebna jest

  umowa o pracę i odpowiednio wysokie zarobki, a także udokumentowane kwalifikacje cudzoziemca.

  Zezwolenie można otrzymać na okres do 3 lat. Udziela się go na okres o trzy miesiące dłuższy,

  niż planowany okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż 3 lata.

  Zezwolenie wydawane jest na podjęcie pracy u konkretnego pracodawcy, na konkretnych warunkach.

  Zmiana warunków zatrudnienia w ciągu dwóch lat od uzyskania zezwolenia wymaga powiadomienia Urzędu, który je wydał. Powiadomienie powinno nastąpić w ciągu 15 dni. Zmiana pracodawcy

  wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować

  odebraniem zezwolenia.

  Wnioskując o Niebieską Kartę UE cudzoziemiec przedstawia:

  • umowę o pracę na okres co najmniej 1 rok (honorowane są też umowy zlecenia lub

  umowy o dzieło),

  • kwalifikacje i dokumenty potrzebne do wykonywania pracy, w przypadku zawodów regulowanych,

  • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,

  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

  lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,

  • zgodę na wykonywanie pracy lub podjęcie działalności, gdy jest ona wymagana.

  Kwota wymaganych zarobków to co najmniej 150 procent przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

  Pracodawca musi również przeprowadzić test rynku pracy.

  Przepisy dopuszczają, aby dwukrotnie w czasie posiadania zezwolenia cudzoziemiec pozostawał

  czasowo bez pracy. Okresy bez pracy nie mogą jednak być dłuższe niż trzy miesiące.

   

  Zezwolenie na pobyt dla pracowników delegowanych do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego

   

  Specjalny rodzaj zezwolenia wydawany jest pracownikom delegowanym do pracy w Polsce przez

  pracodawcę zagranicznego. Cudzoziemiec może uzyskać to zezwolenie, gdy posiada zezwolenie na

  pracę lub ma prawo do wykonywania pracy w Polsce bez zezwolenia, lub gdy dany rodzaj pracy nie

  wymaga uzyskania zezwolenia.

  Warunkiem uzyskania zezwolenia jest posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego

  dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce jego i osób pozostających na

  jego utrzymaniu w wysokości wyższej niż minimalny dochód przewidziany przez ustawę o pomocy

  społecznej. Wymagane jest także posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów

  o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela

  kosztów leczenia na terytorium Polski. Cudzoziemiec musi też udokumentować, że posiada w Polsce

  miejsce zamieszkania.

   

  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

   

  Założenie firmy w Polsce nie daje cudzoziemcowi automatycznie prawa pobytu w Polsce - ale może

  być podstawą do wnioskowania o to prawo. Do złożenia wniosku potrzebne jest :

  • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

  lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,

  • stałe i stabilne źródło dochodu, które pozwala na utrzymanie wnioskodawcy i członków rodziny

  pozostających na jego utrzymaniu,

  • zgodę na wykonywanie działalności, gdy jest wymagana,

  • posiadanie przez cudzoziemca miejsca zamieszkania w Polsce.

  Określone warunki musi też spełniać firma, której działanie jest podstawą do złożenia wniosku:

  • działalność musi przynieść dochód w wysokości co najmniej 12-krotnej wysokości przeciętnego

  miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym znajduje się siedziba firmy, albo

  • firma musi zatrudniać co najmniej dwóch pracowników na pełen etat przez co najmniej

  jeden rok przed złożeniem wniosku. Pracownicy muszą być Polakami lub cudzoziemcami,

  którzy posiadają prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia, albo

  • firma wykaże, że posiada środki finansowe na spełnienie tych warunków w przyszłości lub

  podejmuje działania w tym kierunku, w szczególności jeżeli przynosi korzyści polskiej gospodarce

  przyczyniając się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych

  innowacji lub tworzenia miejsc pracy .

  Przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w związku z ich obecnością na polskim rynku

  pracy reguluje Dział V ustawy:

  Rozdział 2 – zezwolenie na pobyt i pracę

  Rozdział 3 – Niebieska Karta UE

  Rozdział 4 – zezwolenie na pobyt dla pracowników delegowanych

  Rozdział 5 – legalizacja pobytu w związku z działalnością gospodarczą.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: