close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • Wjazd na terytorium USA

  Skargi na odmowę wjazdu na terytorium USA

  Osoby, które uważają, iż bezpodstawnie odmówiono im prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych z powodu niedokładnych lub niewłaściwych informacji na ich temat w bazach danych służb imigracyjnych, mają prawo zwrócić się z zapytaniem/skargą w swojej sprawie do U.S. Department of Homeland Security poprzez program Department of Homeland Security Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP). Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.dhs.gov/trip.

  Informacje o powodach odmowy wjazdu na terytorium USA

  Osoby, które chciałyby uzyskać informację o powodach, dla których zatrzymano je na granicy USA bądź odmówiono wjazdu na terytorium USA, mają możliwość złożenia zapytania w Customs and Border Protection Customer Service Center na trzy sposoby:

  • telefonicznie: nr tel. 877 227 5511 w godzinach od 8.30 rano do 5.00 po południu czasu Eastern Time;
  • online: na stronie https://help.cbp.gov/app/home;
  • pocztą: na adres Customs and Border Protection Customer Service Center (Rosslyn VA), 1300 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20229.

  Każda osoba, której odmówiono prawa wjazdu powinna otrzymać kopię protokołu przesłuchania z tzw. drugiej inspekcji.

  Prośba o kopię z akt swojej sprawy

  W celu uzyskania wyciągu z akt swojej sprawy (w przypadku zatrzymania na granicy USA), należy przedstawić pisemną prośbę na następujący adres:

  U.S. Customs and Border Protection

  1300 Pennsylvania Ave. NW

  Attn: Mint Annex Building, FOIA Division

  Washington, DC 20229

  Kontaktując się z służbami imigracyjnymi należy podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, załączyć kopię strony ze zdjęciem z paszportu i dokładnie wyjaśnić swój problem. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/usarrivals_problems.xml

   

  W każdym przypadku odmowy wjazdu na terytorium USA, obywatelowi obcego państwa przedstawiana jest możliwość telefonicznego skontaktowania się z konsulatem jego państwa. Jeżeli istnieje taka potrzeba, oficerowie CBP na lotniskach, na które przylatują samoloty z Polski każdorazowo umożliwiają konsulowi kontakt telefoniczny z osobą zawracaną do Polski.

  UMOŻLIWIENIE WJAZDU NA TERYTORIUM USA NIE LEŻY W GESTII KONSULÓW RP

  Podstawowe ograniczenia w zakresie pomocy konsularnej

  Konsul:

  • nie jest adwokatem i nie może reprezentować polskiego obywatela w działaniach prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości w państwie przyjmującym
  • nie opłaca kaucji, kosztów sądowych czy kosztów wynajęcia adwokata
  • nie reguluje zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty
  • nie ingeruje w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych
  • nie ma wpływu na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych
  • nie pośredniczy w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy w uzyskaniu zakwaterowania
  • nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej i leczenia za granicą
  • nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do kraju
  • nie pokrywa kosztów pogrzebu

  Jak znaleźć prawnika

  Polskie konsulaty w Stanach Zjednoczonych dysponują listami adwokatów oferujących swoje usługi w poszczególnych stanach. W razie konieczności skorzystania z porady prawnej konsul udostępnia listy zainteresowanym osobom. Należy zaznaczyć, że konsulaty nie biorą żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez wymienione w wykazach osoby.

  Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania.

  Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego. Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do konsulatu z prośbą o pomoc konsularną.

  W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej konsul może:

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
  • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto ambasady albo konsulatu, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;,
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

  Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

  Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomoc finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez: 
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

  Należy pamiętać, że udzielenie pomocy finansowej przez konsula ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości państw istnieje możliwość transferu pieniędzy za granicę drogą bankową, np. poprzez firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę.

   

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia;
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt.

   

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia rodzinę w kraju. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie rodzina lub zleceniodawca.

  Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

   

  Zgodnie z prawem międzynarodowym, osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo państwa, w którym przebywają (np. polskie i amerykańskie) są na terytorium Stanów Zjednoczonych traktowane jak obywatele amerykańscy i mogą korzystać z pomocy polskiego konsula jedynie w ograniczonym zakresie (głównie sprawy paszportowe).

  Konsul nie zawsze będzie mógł udzielić pomocy, na jaką chciałby liczyć obywatel polski.

  Konsul nie może:

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak przykładowo: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (konsul może natomiast dostarczyć zainteresowanemu dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana);
  • wpływać na decyzje władz imigracyjnych odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych (konsul może jedynie uzyskać informację na temat powodów odmowy udzielenia wjazdu na terytorium tego kraju);
  • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

    

   Podstawa prawna:

  • Szczegółowe zapisy dotyczące funkcji konsularnych oraz trybu postępowania przed konsulem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: