close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • 2 czerwca 2012

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U.2012. poz. 161),  przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy tylko osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.),
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim  (Dz. U. Nr 4, poz. 25),
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem urzędu konsularnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, POBIERZ
  2. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  3. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła
  4. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego
  5. zdjęcie formatu paszportowego;

  Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w urzędzie konsularnym w oryginale (do wglądu) celem poświadczenia za zgodność z oryginałem.

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

  Procedura zostanie wdrożona przez urząd konsularny dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  UWAGA

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. w okresie: 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw
  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka

   

  .

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: