close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POTWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

  Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. nr 2012, poz. 161) decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy Wojewoda Mazowiecki. Osoba zamieszkująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć wniosek za pośrednictwem urzędu konsularnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (jurysdykcja konsularna).

   

  WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA (jurysdykcja konsularna)

  Właściwość terytorialna Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie obejmuje następujące stany i terytoria: Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, American Virgin Islands i pozostałe terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych oraz Puerto Rico i Bahamy. Jeśli mieszkasz w innym stanie niż wymienione wcześniej, sprawdź informacje zawarte na stronach pozostałych konsulatów polskich w USA:

  Nowy Jork - Konsulat Generalny RP

  Chicago - Konsulat Generalny RP

  Los Angeles - Konsulat Generalny RP

   

  DOKUMENTY WYMAGANE do wniosku o potwierdzenie obywatelstwa:

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, - załącznik nr 1

  2. Dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego takie jak stary polski paszport, nieważny polski dowód osobisty, akt urodzenia, akt małżeństwa, kopie polskich dokumentów tożsamości rodziców lub dziadków itp. W przypadku zmiany nazwiska wnioskodawcy, kopie dokumentów jego rodziców lub dziadków potwierdzających ten fakt np. akt małżeństwa, change of name.

  3. Oryginał (do wglądu) lub urzędowo poświadczona fotokopia aktualnego dokumentu tożsamości wraz  ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe.

  4. W przypadku gdy wnioskodawca urodził się poza granicami RP zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców (long form Birth Certificate) wraz z tłumaczeniem na język polski.

  5. Akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy tj. akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka.

   

  Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w oryginale.

  Wnioski przesyłane do konsulatu drogą pocztową muszą zawierać oryginały dokumentów lub ich kopie potwierdzone przez notariusza. Własnoręczne podpisy także muszą być potwierdzone przez notariusza. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

  Obowiązek zgromadzenia dokumentów potwierdzających dane i informacje zawarte we wniosku leżą w obowiązku osoby występującej o potwierdzenie obywatelstwa.

   

  OPŁATA KONSULARNA zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

  Opłatę konsularną można wnosić gotówką w urzędzie lub w postaci Money Order. Czeki personalne nie są akceptowane. 

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: