close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZRZECZENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

  Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem urzędu konsularnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty

  1.         wniosek, o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego - POBIERZ

  2.          zdjęcie formatu paszportowego

  3.         dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, zwłaszcza dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (ważny polski paszport lub dowód osobisty),
  • odpisy polskich aktów urodzenia,
  • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich.
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.

   

  Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, przed właściwym wojewodą lub konsulem RP (art. 9 ustawy),
  3. pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat (art. 8 ustawy),

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

  Procedura zostanie wdrożona przez urząd konsularny dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  UWAGA

  Urząd konsularny może występować o dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w urzędzie konsularnym nie są zwracane i nie mogą być użyte w innych celach.

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do urzędu konsularnego.

   

  .

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: