close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZEWÓZ BRONI I AMUNICJI

 • Przywóz broni i amunicji do Polski i z państw spoza Unii Europejskiej, a także przewiezienie jej tranzytem przez Polskę może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula. Przepisy te dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

  Przy przekraczaniu granicy należy pisemnie zgłosić organom celnym przywóz broni i amunicji.

  Jeżeli osoba nie posiada pozwolenia na broń, ma obowiązek niezwłocznego złożenia broni i amunicji do depozytu urzędu celnego oraz w terminie 14 dni wystąpienia do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

   

  Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej oraz są w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

   

  Dokumenty wymagane w procedurze ubiegania się o wydanie zaświadczenia:

  1. Ważny paszport lub dowód osobisty.

  2. Uprawnienie do posiadania broni.

  3. Dokument potwierdzający nabycie broni, np. faktura ze sklepu, potwierdzenie ze sklepu, umowa darowizny etc.

  4. Dokument poświadczający obywatelstwo amerykańskie lub prawo stałego pobytu "zielona karta" (tylko posiadacze tych dokumentów mogą legalnie posiadać broń na terytorium USA).

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W zależności od rodzaju sprawy konsul wydaje następujące rodzaje zaświadczeń:

  1. Zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula. Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane do okazania tego zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy. Wymogu posiadania zezwolenia nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską Kartę Broni Palnej.

  2. Zaświadczenie uprawniające do przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby

  Przywóz broni i amunicji przez obywateli polskich z państw nie będących członkami Unii Europejskiej na własne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula. Obywatele polscy na stałe zamieszkali w kraju przywożący broń na własne potrzeby są obowiązani, przekraczając granicę, zgłosić w formie pisemnej właściwemu organowi celnemu przywóz broni i amunicji. Formularze zgłoszeń są dostępne we właściwym urzędzie celnym i obejmują dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację broni, a także osoby przywożącej broń. Organ celny ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwy organ policji, podając uzyskane informacje.

  W przypadku, gdy osoba, o której mowa powyżej nie posiada pozwolenia na broń, jest zobowiązana złożyć broń do depozytu właściwego organu celnego, a także w terminie 14 dni od daty przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu policji z  wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu.

   

  3. Zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę

  Istnieje również możliwość przywozu oraz wywozu broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz cudzoziemców. Przywóz broni wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula. Uprawnionymi do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu za granicę są następujące kategorie osób:

  • cudzoziemcy oraz obywatele polscy, mający miejsce stałego zamieszkania za granicą, przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w polowaniach (myśliwi przywożący do Polski broń w celach łowieckich, mogą także przywozić i wywozić amunicję do niej w liczbie nie przekraczającej 100 sztuk);
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w przygotowaniach do takich imprez. Zaproszenia muszą być potwierdzone przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji;
  • cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą przywożący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń sygnałową, jeżeli stanowi ona wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych;
  • członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych oraz osoby, którym broń i amunicja niezbędna są do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w terminie 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji. W okresie ważności zaświadczenia można dokonywać na jego podstawie zakupu amunicji.

   

  Osoby otrzymujące zaświadczenie uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę są obowiązane do okazania zaświadczenia organom Straży Granicznej w celu uzyskania stempla potwierdzającego przekroczenie granicy.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: