close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPADKI

 • Informacje ogólne

   

  Od 10 maja 2002 r. konsul nie prowadzi spraw spadkowych obywateli polskich w kraju urzędowania. Konsul wykonuje jedynie czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności przysługujących Skarbowi Państwa. W celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy spadkowej w Stanach Zjednoczonych należy kontaktować się z wybraną kancelarią adwokacką.

   

  Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

  Na podstawie artykułu 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może:

  1) przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste),

  2) przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (z dobrodziejstwem inwentarza) albo

  3) spadek odrzucić.

   

  Ponieważ oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma dużą doniosłość prawną, ustawodawca wprowadził wymóg, aby było ono składane przed sądem lub przed notariuszem. Obywatel polski zamieszkały na terenie Stanów Zjednoczonych może samodzielnie sporządzić oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a następnie uzyskać poświadczenie własnoręczności podpisu pod nim w Konsulacie lub u notary public.

  W przypadku poświadczenia podpisu przez notary public konieczne będzie dodatkowo uzyskanie Apostille.  Proszę pamiętać, że konsul poświadcza jedynie własnoręczność podpisu składającego oświadczenie. Podpisane oświadczenie wywoła skutek prawny dopiero z chwilą złożenia go w sądzie spadku w terminie, który zgodnie z artykułu 1015 Kodeksu cywilnego wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku.

   

  Wg artykułu 641 kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

  1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

  2) tytuł powołania do spadku;

  3) treść złożonego oświadczenia.

  Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

  Alternatywnym rozwiązaniem jest sporządzenie pełnomocnictwa na piśmie, z podpisem urzędowo poświadczonym, dla osoby, która w Polsce złoży oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
  w imieniu spadkobiercy.

  Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku – wzór ma charakter przykładowy 

   

  Przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

   

  Przyjęcie lub odrzucenie spadku jest zaliczane do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. W związku z powyższym, wg artykułu 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na dokonanie takiej czynności wymagane jest zezwolenie sądu rodzinnego.  Zezwolenia udziela sąd na wniosek rodziców lub na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Sąd rozpatrując sprawę ocenia, między innymi, legalność czynności i jej celowość, sprawdzając czy na przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Po uzyskaniu zezwolenia, można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka na ogólnych zasadach.

  Do konsulatu należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości. Planując termin wizyty w konsulacie, proszę wziąć pod uwagę wymóg dostarczenia przez zainteresowanego do sądu spadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie zawitym sześciu miesięcy, wskazanym powyżej.

   Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego – wzór ma charakter przykładowy

   

   

  ZMIANY W ZAKRESIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUGI SPADKOWE – DOT. SPADKÓW OTWARTYCH PO DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

  W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), która w szczególności wprowadziła istotne zmiany
  w zakresie przepisów dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe.

   

  1. Zmiany w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku

  W świetle dotychczas obowiązujących przepisów oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku mogło być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W sytuacji, jeżeli spadkobierca w powyższym terminie nie złożył stosownego oświadczenia przyjmowało się, iż spadek został przyjęty bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste).

  Wprowadzona nowelizacja przyjmuje odmienną zasadę, zgodnie z którą w sytuacji, jeżeli spadkobierca nie złoży w ustawowym terminie żadnego oświadczenia spadkowego, oznaczać to będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności
  za długi spadkowe (art. 1015 §2 k.c.). Przykładowo jeżeli wartość stanu czynnego spadku (aktywa) wynosi 250 tys. zł, a dług spadkowy jest równy kwocie 500 tys. zł, to wierzyciele spadkodawcy mogą domagać się od spadkobiercy, który przyjął spadek „z dobrodziejstwem inwentarza” zapłaty jedynie 250 tys. zł.

  Powyższe oznacza, że w stosunku do spadków otwartych po dniu 17 października 2015 r. konsul będzie realizował czynności związane ze złożeniem przez spadkobierców oświadczenia o przyjęciu prostym spadku, bądź jego odrzuceniu.

   

   

  2 Nowa instytucja – tzw. prywatny wykaz inwentarza

   

  Przywołana powyżej nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza również instytucję wykazu inwentarza, w którym spadkobierca określa składniki odziedziczonego majątku (art. 1031 1-1031 4). W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Inwentarz jest zatem określoną kwotą.

  Wykaz inwentarza można złożyć na odpowiednim formularzu w sądzie lub sporządzić u notariusza. Nie ma możliwości przyjęcia wykazu inwentarza przez konsula. Spadkobierca, który złoży wykaz inwentarza będzie spłacał długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem tj. tylko do jego wysokości. Przepisy nie określają terminu na jego sporządzenie, ale zaleca się nie zwlekać z tą czynnością.

  •  

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: