close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy dostarczyć je do konsulatu.

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, przewóz urny z prochami dozwolony jest w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych

   

  Transport zwłok

  Należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. zezwolenia właściwego miejscowo starosty (prezydenta miasta szczebla powiatowego) w Polsce na sprowadzenie i pochowanie zwłok (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem);
  2. oryginału aktu zgonu;
  3. zaświadczenia lokalnych władz stwierdzającego, że w rejonie i w czasie, w którym nastąpiła śmierć nie panowała epidemia choroby zakaźnej;
  4. zezwolenia na wywiezienie zwłok z terytorium właściwego stanu lub powiatu, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane przez miejscowe przepisy;
  5. zaświadczenia (affidavit) domu pogrzebowego stwierdzającego, że zwłoki zostały przygotowane do przewozu, włożone do metalowej trumny, która zostanie szczelnie zamknięta oraz że trumna nie zawiera niczego poza zwłokami;.
  6. "Money Order" z opłatą konsularną, wystawiony na Embassy of the Republic of Poland".
  7. opłacona koperta zwrotna posiadająca numer trackingowy (przesyłka rejestrowana).

  We wniosku o wydanie zezwolenia należy podać nazwisko osoby lub instytucji odpowiedzialnej za przewóz zwłok (linia lotnicza, dom ogrzebowy, firma spedycyjna, itp.). Trumna nie może być otwierana po przewiezieniu jej do Polski.

  Konsulat może odmówić wydania zezwolenia jeżeli śmierć nastąpiła w związku z chorobą zakaźną.

   

   
  Transport prochów

  Należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. zezwolenie właściwego starosty w Polsce na sprowadzenie i pochowanie prochów (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu faksem),
  2. oryginału aktu zgonu;
  3. oryginał świadectwa kremacji;
  4. zezwolenie lokalnych władz na wywóz prochów poza stan;
  5. oświadczenie (affidavit) wystawione przez dom pogrzebowy przygotowujący urnę, iż prochy zostały umieszczone w hermetycznie zamkniętym pojemniku, który nie zawiera nic poza wspomnianymi prochami; (pojemnik musi spełniać warunek hermetycznej szczelności, nie pozwalającej na otwarcie urny czy wydostanie się prochów na zewnątrz) - potwierdzone notarialnie, 
  6. "Money Order" z opłatą konsularną, wystawiony na " Embassy of the Republic of Poland".
  7. opłacona koperta zwrotna posiadająca numer trackingowy (przesyłka rejestrowana).

   

  Konsulat/wydział konsularny nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: