close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNAWALNOŚĆ WYKSZTAŁCENIA

 • W związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2015 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, zniesiony został obowiązek wydawania przez konsula zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoły średniej w kraju urzędowania.

   

  Osoby, które ukończyły amerykańską szkołę średnią i są zainteresowane kontynuowaniem edukacji w Polsce, powinny złożyć wymagane dokumenty w kuratorium oświaty właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub właściwym dla miejsca położenia instytucji, w której wnioskodawca złożył swoje świadectwo wydane za granicą.

   

  Na podstawie Rozporządzenia we właściwym urzędzie kuratora oświaty należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1. oryginał dyplomu opatrzony klauzulą Apostille.  Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy przedłożyć dodatkowe dokumenty, tj.
  • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
  • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
  • informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą treści kształcenia, planowanego czasu nauki i skali ocen;
  • informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, oraz o zakresie tych uprawnień.
  1. oficjalne tłumaczenie na język polski dokonane np. przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

  Wg § 2 ust. 4 Rozporządzenia, dokumenty o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie zostało wydane świadectwo.

   

  Konsul nie wydaje tzw. zaświadczeń szkolnych.

   

  Więcej informacji na temat uznawalności wykształcenia dostępnych jest na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku szczegółowych pytań można również kontaktować się bezpośrednio z kuratoriami oświaty:

  https://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych

  http://en.men.gov.pl/2015/10/30/recognition-of-foreign-school-certificates-and-diplomas-in-poland/

   

  Postawa prawna:

   

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447)

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: