close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJA CELNA I PODATKOWA

 • Informacja celna i podatkowa

  Szczegółowe informacje w zakresie cła i podatków można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej link http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/udzielanie-informacji 

   

  Informacje celne w języku polskim - http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-podstawowe

  Informacje celne w języku angielskim - http://www.finanse.mf.gov.pl/en/abc-of-taxes/tax-system-of-poland

   

  Mienie przesiedlenia

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie informuje, iż od dnia 1 maja 2004 roku nie wydaje już zaświadczeń dla potrzeb kontroli celnej dla osób przesiedlających się z USA na terytorium RP na podstawie dotychczasowych przepisów.

  Zwolnienia od należności celnych przywozowych rzeczy wchodzących w skład tzw. mienia przesiedlenia, przywożonych z państw trzecich ( spoza obszaru Unii Europejskiej) na obszar celny wspólnoty, regulują przepisy art. 2 - 10 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 roku, ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Towary zwolnione z cła)

  Zwolnienie to przysługuje osobom fizycznym przenoszącym, po nieprzerwanym okresie co najmniej 12 miesięcy, swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty.

  Zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w tych przepisach zwolnieniu podlegają rzeczy osobistego użytku, które były przez osobę przesiedlającą się używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim oraz które zostaną przeznaczone do użytku w tym samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

  Mienie osobiste - oznacza każde mienie przeznaczone do własnego użytku zainteresowanych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych, w szczególności: majątek ruchomy gospodarstwa domowego, rowery i motocykle , prywatne pojazdy mechanicznie i ich przyczepy, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.

  Zwolnienia od należności celnych nie stosuje się do napojów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków przeznaczonych do działalności gospodarczej, towarów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu oraz innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

  Podstawą do ubiegania się o zwolnienie z należności celnych przewozowych mienia osobistego osoby przesiedlającej się mogą być wszelkie dokumenty i dowody przedłożone organowi celnemu przez wnioskodawcę (m.in. polski paszport z wizą USA, paszport USA, karta stałego pobytu, zaświadczenie władz imigracyjnych potwierdzające zgodę na pobyt).

  Rzeczy osobistego użytku mogą być przewożone w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia, przez zainteresowana osobę, miejsca zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty.

  Zwolnienie rzeczy przewożonych w ramach tzw. mienia przesiedlenia jest udzielane pod warunkiem ich nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dnia ich objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu.

  W przypadku prywatnych środków transportu, dokumentem potwierdzającym użytkowanie pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania przez osobę przesiedlającą się jest dokument (tytuł) własności lub rejestracji pojazdu wystawiony na nazwisko tej osoby.

  Przywóz rzeczy osobistego użytku zwolniony jest z podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

   

  INFORMACJA O PRZYWOZIE NA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  Z dniem 15 czerwca 2007 r. podróżni wjeżdżający lub wyjezdzajacy z terytorium Unii Europejskiej  zobowiazani sa do zglaszania organom celnym posiadanej przy sobie gotowki w kwocie rownej lub wyzszej niz 10 000 EUR (takze jej ekwiwalentu w innych walutach lub latwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podrozne itp.). Jednolite przepisy prawne maja na celu wprowadzenie na terytorium UE wspolnego podejscia do kontroli przeplywu gotowki z lub do UE. Uzupelniaja one unijna dyrektywe o praniu brudnych pieniedzy, ktora umozliwia monitorowanie transakcji dokonywanych przez instytucje kredytowe i finansowe.

  Organy celne wszystkich panstw UE, na podstawie nowych przepisow moga zatrzymywac nie zgloszone srodki pieniezne oraz podejmowac dzialania przeciwko osobom, ktore nie zglosza gotowki w kwocie 10 000 EUR lub wyzszej.

  Wprowadzane przepisy nie zmieniaja dotychczas obowiazujacego na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej obowiazku zglaszania przy przekraczaniu granicy gotowki w kwocie rownej lub przekraczajacej 10 000 EUR.

  Obywatele polscy powinni pamietac o jednolitym obowiazku dokonania takiego zgloszenia na terytorium wszystkich panstw UE.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: