close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGRANICZNE ORZECZENIA SĄDOWE

 • INFORMACJA

  o uznaniu za skuteczne na obszarze Polski amerykańskich wyroków rozwodowych,

  zgodnie z art. 1145-1149 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego


  I.  Z dniem 1 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja art. 1145-1149 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), dotyczących uznawania orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych. 

   Orzeczenia sądu obcego podlegają obecnie uznaniu z mocy prawa pod następującymi warunkami:

  1. Orzeczenie zostało wydane po dniu 1 lipca 2009 r. Do orzeczeń wydanych przed ta datą stosuje się przepisy uprzednio obowiązujące (patrz. pkt II).

  2. Orzeczenie wydano w sprawie cywilnej (zgodnie z art. 1 kpc są to sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz innych do których przepisy kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych). Uznaniu podlegają także rozstrzygnięcia innych niż sądy organów państw obcych, wydane w sprawach cywilnych (art. 1149⊃1;kpc).

  3. Nie zachodzi żadna z przeszkód określonych w art. 1146 kpc tj.:
  - brak prawomocności w państwie, w którym zostało wydane;
  - orzeczenie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej właściwości sądów polskich;
  - pozwanemu nie doręczono należycie pisma o wszczęciu postępowania zakończonego tym orzeczeniem, czym uniemożliwiono mu uczestnictwo w postępowaniu;
  - strona w toku postępowania pozbawiona była możliwości obrony;
  - sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami została wszczęta w RP wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
  - orzeczenie jest sprzeczne z wcześniej wydanym orzeczeniem sądu polskiego albo sądu obcego, o ile spełnia ono przesłanki jego uznania w RP - zapadłymi o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
  - orzeczenie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w RP (klauzula porządku publicznego - np. orzeczenie o prawnym uznaniu związku małżeńskiego zawartego pomiędzy osobami o tej samej płci).

  Wprowadzone zmiany oznaczają, że osoba zainteresowana nie będzie musiała występować do sądu polskiego o uznanie orzeczenia wydanego przez sąd obcy za skuteczne w Polsce. Może powoływać się na płynące z niego skutki przed każdym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

  Organ ten natomiast samodzielnie rozstrzyga, na potrzeby prowadzonej przez siebie sprawy, czy nie zaistniała któraś z przesłanek uniemożliwiających uznanie. Jeżeli zachodzą jakiekolwiek okoliczności wskazane w art. 1146 kpc, organ, któremu przedłożono takie orzeczenie, kieruje osobę zainteresowaną do sądu okręgowego celem ustalenia, czy orzeczenie sądu obcego podlega lub nie podlega uznaniu (art. 1148 i 1148⊃1; kpc). 

  Konsulat nie pośredniczy w postępowaniu zmierzającym do uznania amerykańskiego  wyroku rozwodowego w   Polsce. 

   

  II.  Skuteczność zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych, w tym rozwodowych, wydanych przed 1 lipca 2009 r. zależy od ich uprzedniego uznania przez właściwy sąd okręgowy w Polsce. 

  Wniosek zainteresowanej osoby powinien być skierowany do Sądu Okręgowego (dawnego wojewódzkiego) w miejscu zamieszkania strony (jeśli jedna ze stron mieszka w Polsce). Jeśli obydwie strony zamieszkują za granicą, wniosek powinien być skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, tel. +4822 6203733

  Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim. Wniosek i załączniki winny być sporządzone w trzech odpisach (kopiach). 

  We wniosku należy prosić Sąd o uznanie za skuteczne na terytorium Rzeczypospolitej orzeczenia Sądu amerykańskiego (podać nazwę tego Sądu). W przypadku wyroku rozwiązującego małżeństwo stron należy podać datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz nazwiska i imiona stron, a także wymienić ich aktualne adresy zamieszkania w celu doręczenia odpisu wniosku byłemu małżonkowi. 

  Do wniosku należy dołączyć : 

  1. "Certified Copy" wyroku (opatrzoną Apostille), wraz z zaświadczeniem właściwego Sądu, iż wyrok jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny - zaświadczeniem, iż wezwanie zostało nieobecnej stronie doręczone.
  2. Uwierzytelniony przekład wyroku na język polski. 

  Jeśli małżeństwo, którego rozwód orzeczono, zawarte zostało w USA należy dołączyć "Certified Copy" aktu małżeństwa.

  Możliwe jest potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem -  opłata konsularna w tym wypadku ustalana jest w wysokości określonej w poz. 6.09 Tabeli Opłat Konsularnych

  Strona zamieszkała za granicą powinna wskazać pełnomocnika do doręczeń, zamieszkałego w Polsce (art.1135 Kodeksu postępowania cywilnego). Trzy egzemplarze wniosku wraz z załącznikami powinny być wysłane bezpośrednio do właściwego Sądu. 

  Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia podlega opłacie (Sąd poda jej wysokość). 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: