close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZMIANA IMION I NAZWISK

 • Obywatel polski może wystąpić o zmianę swojego imienia lub nazwiska na pisemny wniosek złożony wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Osoba zamieszkała za granicą może złożyć ww. wniosek za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.

   

  W rozumieniu ustawy:

   

  • zmiana imienia oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion lub zmianę kolejności imion;
  • zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego

  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:

   

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

  Zmiana nazwiska nie jest możliwa, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że  osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonka lub wstępnego) o takim nazwisku. 

   

  Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyrazi na to zgodę. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia konieczna jest również jego zgoda na zmianę nazwiska.

   

  Po zmianie, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów (wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba nosi wieloczłonowe nazwisko zgodnie z przepisami prawa państwa, którego ma obywatelstwo). Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

   

  Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek jego rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego.

   

   

  DOKUMENTY:

   

  Wnioskodawca ubiegający się o zmianę imienia lub nazwiska powinien złożyć w Konsulacie wniosek  zawierający:

   

  1)   dane osoby, której zmiana dotyczy:

  a)  imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

  b)  wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

  c)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numerem PESEL), jeżeli został nadany;

  2)   imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

  3)   wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

  4)   adres do korespondencji wnioskodawcy;

  5)   uzasadnienie;

  6)   oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

   

  Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

   

  W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (ważny polski paszport lub dowód osobisty).

   

  W przypadku zmiany nazwiska w USA na mocy orzeczenia sądowego należy przedłożyć odpis orzeczenia wydanego przez „Clerk of the Court" oraz jego tłumaczenie na język polski.

   

  UWAGA: Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

   

  OPŁATY:

   

  Opłata za przekazanie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska kierownikowi USC wraz z doręczeniem decyzji wynosi 54 USD. Opłata za poświadczenie tłumaczenia, w zależności od rodzaju poświadczanego dokumentu,  została określona w Tabeli Opłat Konsularnych.

   

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. nr 220 poz. 1414 z późn. zm.)

   

      

  UWAGA !

   

  Na mocy art. 108 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego rozstrzygnięcia zagranicznych organów dotyczące zmiany imienia i nazwiska wydane po dniu 1 lipca 2009 r. mogą podlegać uznaniu w Polsce z mocy prawa bez potrzeby prowadzenia w tym zakresie odrębnego postępowania administracyjnego. Amerykańskie orzeczenia sądowe lub innego rodzaju decyzje uprawnionych organów, z których wynika zmiana imienia lub nazwiska powinny być przedłożone bezpośrednio kierownikowi stanu cywilnego w Polsce, który może na ich podstawie dołączyć wzmiankę dodatkową do aktu lub zamieścić odpowiedni przypisek na akcie stanu cywilnego, wprowadzając tym samym zmianę do polskiego porządku prawnego.

   

  Aby doszło do zmiany imienia lub nazwiska w opisanym trybie muszą zostać spełnione wymogi dot. uznawalności zagranicznego orzeczenia lub decyzji, które będą oceniane w każdym przypadku indywidualnie przez kierownika urzędu stanu cywilnego w oparciu o art. 1146 kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejszymi warunkami uznawalności zagranicznych rozstrzygnięć w Polsce jest wymóg ich prawomocności oraz zakaz sprzeczności zarówno z wcześniejszymi decyzjami wydanymi w tej samej sprawie, jak i z podstawowymi zasadami porządku prawnego. Do oryginalnego dokumentu, z którego wynika zmiana imienia lub nazwiska należy dołączyć klauzulę Apostille, informację o prawomocności jeżeli z treści ww. dokumentu nie wynika z jaką datą stał się prawomocny oraz tłumaczenie na język polski.  Od wniosku  za wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszczenie przypisku o zmianie imienia i/lub nazwiska należy uiścić opłatę skarbową.

   

  Zmiany imienia lub nazwiska w powyższym trybie dokonuje się bez pośrednictwa urzędu konsularnego.  

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: